Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Albert Prignon

Geboren in Luik in 1919. Priester gewijd van het bisdom Luik in 1942. Studeerde filosofie, theologie en bijbelwetenschappen in Rome en in Leuven. Seminarieprofessor in Harissa (Libanon) van 1951 tot '53. Professor grootseminarie Luik van 1962 tot '72. Kerkelijke raad bij de ambassade van België van 1964 tot 1972, secretaris van de doctrinele commissie van de Belgische bisschoppenconferentie van 1972 tot1996. Hij overlijdt in Luik in 2000.

Rector van het Belgisch college te Rome tijdens en na het Concilie. Peritus (officiële theoloog) van het Concilie. Tijdens het Concilie de vertrouwensman van kardinaal Suenens. Door zijn theologische competentie, dienstvaardigheid en gastvrijheid was hij de spil van de squadra belga

Hij heeft veel notities en documenten bewaard van het Concilie die vandaag bewaard worden in Louvain-la-Neuve. Zijn dagboek van de 4e zittijd van het Concilie is gepubliceerd.

Conciliedagboek

Alles tonen

29 NOV '65 | Dan zet ik de campagne om non placet te stemmen, niet in gang

Op dit ogenblik telefoneert de kardinaal vanuit Brussel. Ik breng hem op de hoogte van de ontwikkelingen. Ik lees hem de laatste relatio voor die zal gelezen worden door Garrone. Ik zeg hem dat in de ganse context van deze relatio, van de tekst zelf; de nota bijgevoegd aan de tekst; de nota’s van de tekst, de relatio over de modi en vooral het toevoegen van de toespraak van Paulus VI , ik geloof dat het evident is en voor iedereen duidelijk zal zijn dat het concilie, door het goedkeuren van die zin, absoluut niet gewild heeft om de doctrine van Casti connubii te canoniseren. … Ik ben er echt van overtuigd dat er geen enkel gevaar is. Daarop zegt de kardinaal me: "Zegt gij dit in geweten?". Ik antwoord: "Ja". Hij zegt: "Als het zo zit, dan zet ik de campagne om non placet te stemmen, niet in gang. Maar jij draagt er de verantwoordelijkheid voor”. Ik heb gezegd: "Ik aanvaard".

24 NOV '65 | Voor een keer is het woord catastrofaal op zijn plaats

Vandaag ben ik niet naar de vergadering geweest. Maar om 7 uur, nog voor het einde, komt Philippe Delhaye bij mij aan, helemaal overstuur, om de tekst van de 6 [sic=4] modi voor te leggen, die door kardinaal Cicognani in een brief zijn voorgelegd en betrekking hebben op de problemen van de Birth Control. En ik moet zeggen dat onze indruk is: werkelijk betreurenswaardig. Voor een keer is het woord "catastrofaal" op zijn plaats. Drie modi zijn absoluut onaanvaardbaar omdat zij op die manier vorige wetten laten goedkeuren, die op dit ogenblik eigenlijk al voorbijgestreefd is en men zou daardoor terugkomen op eerdere verruimingen, zelfs van Pius XII. Ik moet zeggen dat we erg aangegrepen zijn.

Voor het avondeten, is de kardinaal [Suenens] bij zijn terugkeer bij Heylen gekomen met Delhaye en mijzelf. En we zijn al begonnen met de eerste ontwerpen voor een tegenaanval.... Men sprak er over aan tafel en uiteindelijk ben ik, een beetje in naam van de experten, die niet durfden spreken voor de bisschoppen, ertoe gekomen om vastberaden, maar sterk te zeggen wat ik dacht. Ik heb in het bijzijn van de kardinaal en de bisschoppen gezegd dat deze manier van handelen, heel bijzonder in dit geval, werkelijk onaanvaardbaar was en ik heb zelfs het woord oneerlijk gebruikt. In feite gaat het om een probleem dat de paus onttrokken heeft aan de bevoegdheid van het concilie, waarover de vaders dus niet hebben kunnen discuteren, waarover hij een verklaring heeft aangekondigd - tot driemaal toe - en waarover hij in de Corriere delle Sera nog had gezegd dat hij de enige was om daarover te kunnen beslissen en waarover hij ten slotte een gezamenlijke vergadering van de geheime commissie en de conciliecommissie gevraagd heeft om tot een tekst te komen die hem uiteindelijk zou vrijstellen van te moeten spreken. En vervolgens, vandaag, laat hij ons door het Staatssecretariaat modi toesturen die het vraagstuk schijnen op te lossen op een negatieve wijze en die, als ze letterlijk genomen worden, het werk van de geheime commissie overbodig maken en die, denk ik - en we zijn met velen om dit te denken - de concilie tekst in haar huidige bewoordingen moeilijk aanvaardbaar zou maken voor de christenen...

De bisschoppen leken verwonderd over mijn reactie. Ik heb er nadien twee, drie gezien die me zegden hen te zeggen wat ik meende in geweten te moeten zeggen. Dat ik inderdaad tamelijk heftig geweest was, maar dat men het begreep en dat het goed was dat die zaken gezegd zouden worden. Ik heb geantwoord dat ik niet ab irato gesproken had, maar dat ik werkelijk gezegd had wat ik dacht en dat het tijd werd dat de bisschoppen reageerden. Ik heb tijdens het avondmaal aan de kardinaal zelfs gezegd dat, als de tekst met deze modi zou moeten gestemd worden zonder aanpassingen, het beter zou zijn om non placet te stemmen, dan dergelijke tekst door het concilie te laten goedkeuren.

15 NOV '65 | Mgr. De Smedt is zeer beslist, zelfs om campagne te voeren

Maar het probleem dat alle geesten lijkt te beroeren is dat van de atoomwapens. Gisteren reeds had Mgr. De Smedt me geroepen om me te zeggen dat hij niet tevreden was over de tekst. Dat deze te naïef was en van aard om grote problemen te veroorzaken en dat hij een amendement zou neerleggen. En ik heb natuurlijk geantwoord dat dit zijn recht was. Ik heb hem uitgelegd hoe de tekst tot stand is gekomen en dat er inderdaad nog zaken op punt dienden gesteld, dat de eerste versie te zwak was geweest, dat deze versie nu te sterk is en dat men wel zal eindigen met het juiste evenwicht te vinden.

Mgr. De Smedt is zeer beslist, zelfs om campagne te voeren. Hij heeft een vijftigtal exemplaren laten voorbereiden van de twee modi om een herwerken van de tekst te bekomen en hij zal de bisschoppen vragen om die te tekenen. Vanmiddag is er een diner geweest op de Franse ambassade waarop aanwezig waren Mgr. De Smedt, Moeller, Musty, Poswick. En Poswick zegt me tijdens de receptie ter gelegenheid van het Koningsfeest, dat hij ook tamelijk krachtig is tussengekomen bij de Franse bisschoppen tijdens dat diner en hij Mgr. De Smedt sterk ondersteund heeft m.b.t. het irrealisme van de tekst... De ambassadeur zegt me ook dat de regering hem reeds uitleg heeft gevraagd, want men maakt zich ongerust over een verklaring van het concilie waarin een absolute veroordeling van het atoomwapen is opgenomen.

Onze ambassadeur zal naar kardinaal Cicognani gaan om hem in te lichten over de ongerustheid van de regering. De kardinaal [Suenens] gaat akkoord met die demarche en aangezien de ambassadeur reeds over de Latijnse tekst beschikt zal ik morgen op de ambassade voor hem een Franse vertaling maken.

Ontdek meer: Veroordeling bezit atoomwapens leidt tot controverse

 

26 OKT '65 | Gisteren namiddag is Mgr. Philips er moeten mee stoppen

Wat we gevreesd hadden is dus gebeurd. Gisteren namiddag is Mgr. Philips er moeten mee stoppen. 's Morgens reeds, in de gemengde commissie, bij het begin van de bespreking van het hoofdstuk over de familie was hij zeer gespannen en zei hij me de indruk te hebben een zelfmoord tegemoet te lopen. Desalniettemin was hij magistraal geweest in de manier waarop hij kardinaal Browne en Franić van antwoord diende toen zij stiekem de zaak van het primaire en secundaire doel (finaliteit) van het huwelijk weer wilden binnenbrengen; dat was de heel grote Philips.

Maar 's namiddags, toen we moesten vertrekken naar de commissie zei Mgr. Philips dat hij niet meer kon. Men heeft de vergadering nog willen uitstellen, maar hij heeft aangeraden om ze zonder hem te laten plaatsvinden... Ik heb de dokter laten komen die hem veroordeelt tot tien dagen volledige rust. Mgr. Philips geeft er zich rekenschap van dat hij vanaf nu niet meer actief zal kunnen meewerken aan het concilie…

Ik heb de hele verdere dag niets anders gedaan dan boodschappen, wensen en gebeden, komende van overal, in ontvangst te nemen voor Mgr. Philips. Mgr. Colombo heeft zelfs voorgesteld om hem, mocht de noodzaak zich voordoen, over te brengen naar een hartkliniek die hij goed kent. En vanavond, tijdens de audiëntie voor de moderatoren heeft de kardinaal [Suenens] de Heilige Vader op de hoogte gebracht. Hij heeft hem gelast zijn beste wensen over te brengen aan Mgr. Philips.

20 OKT '65 | Willebrands helemaal van streek door houding van Bea

Willebrands zegt ons dat hij helemaal van streek is door de houding van Bea en dat hij wenst dat men daarover niet spreekt aan de andere leden van het Secretariaat. Hij zegt hetzelfde aan Mgr. De Smedt en hij gaf de indruk dat hij er zich echt niet goed bij voelde.

Lees hierover ook: