Over dit project

50 jaar geleden vond het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Een historische gebeurtenis van wereldformaat én een spannend verhaal. Zonder het Concilie is de Kerk van gisteren, vandaag en morgen niet te verstaan.

Herbeleef dag na dag het Concilie zoals het 50 jaar geleden gebeurde. Volg de actualiteit op de voet en neem deel aan het debat op Facebook.

Volgconcilie is een initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van

Bronnen 

We danken volgende organisaties voor hun toestemming om materialen uit hun collecties te gebruiken op VolgConcilie:

 • Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen 
 • Bisdom Brugge
 • Braambos
 • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II, KU Leuven
 • Commons.wikimedia.org
 • Halewijn
 • KADOC, KU Leuven
 • Katholiek Documentatie Centrum, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katholische Nachrichten-Agentur, Bonn,
 • Luce
 • Omroep RKK
 • RKDocumenten.nl
 • Diverse privécollecties

We hebben getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken. Mochten er toch illustraties zijn opgenomen zonder voorkennis van rechthebbenden, dan worden zij verzocht contact op te nemen met de uitgever: Studiecentrum Kerk en Media vzw, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Medewerkers 

 • Bart Benats: redactie
 • Dirk Bielen: ontwerp
 • Dries Bosschaert: redactie
 • Dirk Claes: redactie
 • Jo Cornille: redactie
 • Peter De Mey: redactie
 • Koen De Wit: ontwikkeling
 • Leo Declerck: redactie
 • Adelbert Denaux: redactie
 • Sim D’Hertefelt: coördinatie, concept & redactie
 • Siegert Dierickx: google analytics
 • Stefaan Franco: redactie
 • Erik Galle: videoarchief, audio
 • Paul Hamans: redactie
 • Kris Jacqmain: audio
 • Gerard Kruis: redactie
 • Mathijs Lamberigts: redactie
 • Michael Moras: ontwerp assistentie
 • Pieter Nolf: stuurgroep
 • Toon Osaer: stuurgroep & redactie
 • Joris Polfliet: redactie
 • Bert Pollet: motion design
 • Patricia Quaghebeur: fotoarchief
 • Karim Schelkens: wetenschappelijke leiding, redactie
 • Marleen Stas: ontwerp, testing
 • Maria ter Steeg: redactie
 • Audrey Van den Bremt: publishing
 • Ton van Eijk: redactie
 • Lieve Van Hoofstadt: stuurgroep
 • Lennie van Orsouw: fotoarchief
 • Ton van Schaik: redactie
 • Loes van Woudenberg: videoarchief
 • Peter Vande Vyvere: redactie
 • Gerrit Vanden Bosch: redactie
 • Vanessa Vanhove: stem
 • Kim Vanpuyenbroeck: audio
 • Andy Vanvoorden: ontwerp
 • Alexis Vermeylen: fotoarchief
 • Luc Vints: fotoarchief
 • Koen Vlaeminck: stuurgroep
 • Barend Weyens: motion design
 • Henk Witte: redactie

Bedankt! We hebben je bericht goed ontvangen.

Een link naar deze pagina is goed verstuurd.

Het e-mailadres is niet juist. Probeer het opnieuw.

Contact

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Sorry, deze mogelijkheid is niet langer beschikbaar.

Henri de Lubac

Geboren in Cambrai (Frankrijk) in 1896. Treedt in bij de jezuïeten van Lyon in 1913. Priester gewijd in 1927. Docent kerkgeschiedenis en theologie vanaf de jaren 1930. Raakt met andere prominente jezuïeten betrokken in de herbronningsbeweging van de Nouvelle Théologie. Wanneer Pius XII die in 1950 kortwiekt, krijgt de Lubac doceerverbod in Lyon. Vooral  als gevolg van zijn boek Surnaturel.

Actief betrokken bij het Concilie als consultor van de Voorbereidende theologische commissie en nadien als peritus (officiële Concilietheoloog). Engageert zich behoedzaam in de implementatie. Richt samen met Hans Urs von Balthasar en Joseph Ratzinger het tijdschrift Communio op, tegenhanger van het progressieve Concilium.

Conciliedagboek

Alles tonen

24 SEP '65 | Schema 13 zegt niets over verwevenheid van de zonde met de wereld

[Over de interventies van kardinaal Frings en mgr Volk bij de bespreking van schema 13.]

Allebei zijn ze redelijk streng. (Men had mij een zogenaamd Duits offensief aangekondigd; onder druk van de Frans-Belgische fractie waren de Duitsers op onfortuinlijke wijze buiten de redactie van het schema gehouden, een schema dat doctrinair erg zwak is.)

Frings: We moeten de noties ‘volk Gods’ en ‘wereld’ herbekijken en toespitsen; we moeten de verwarring tussen menselijke vooruitgang en Goddelijk heil voorkomen. Enkele correcties volstaan niet; het gaat hier om fundamentele tekortkomingen; de tekst moet substantieel herwerkt worden.

Volk: de wereld weet beter dan wij hoe hij verandert; wij moeten hem vooral een spiegel voorhouden van wat hij niet weet en wat we hem krachtens onze zending moeten verkondigen; welnu, het schema zegt niets pertinents over de verwevenheid van de zonde met de wereld; hij zwijgt zedig over dolores, mors, obscuritas mundi [het lijden, de dood, de duisternis van de wereld]. Niet alles van de mens verandert; anders zou het evangelie moeten herschreven worden. De wereld is nooit in evenwicht geweest. In verband met het atheïsme: op basis van de vooruitgang denken sommigen dat de mens God niet meer nodig heeft; anderen daarentegen denken dat er, in het aanschijn van de ontwrichting die alles absurd lijkt te maken, geen hoop meer is; het schema zegt niets over dat alles. Het mist ook een uitgediepte christologie: Jezus Christus komt er slechts op een extrinsieke manier in voor, als argument en als model; men presenteert hem niet als caput mundi et fundamentum [hoofd en fundament van de wereld]; zijn impact komt onvoldoende uit de verf. Hoofdstuk IV [Over de taak van de Kerk in de wereld van deze tijd] zou beter vooraan staan; de beschrijvingen moeten korter en de theologische dimensie moet versterkt.

(Deze vaststellingen van Frings en Volk leken mij terecht en van groot belang. Maar er is te veel onbekwame en oppervlakkige goede wil gemoeid met dit schema: waar loopt dit op uit?)

 

23 SEP '65 | Lofzang op menselijke liefde volstaat niet voor het huwelijk

Einde van de algemene discussie over schema 13. Overgang naar het eerste hoofdstuk.

Mgr. Badoux (Canada) heeft gevraagd dat we niet bang zouden zijn om eenvoudige, makkelijk te begrijpen Latijnse neologismen te gebruiken. Kardinaal Cardijn was daar eerder al aan tegemoetgekomen: hij hield een (warme) tussenkomst waarin hij het had over de “juvenes abandonnati” (de verlaten jongeren). (…)

Aan de bisschop van Verdun probeer ik met alle macht uit te leggen dat, met betrekking tot het huwelijk, de definitie van een spiritueel ideaal en een schone lofzang op de menselijke liefde niet volstaan. Je moet wel degelijk enkele morele regels preciseren en eraan herinneren dat het over een institutie gaat.

Ontdek meer: Inleiding schema 13 krijgt zware kritiek

 

22 SEP '65 | Eenheid tussen verplichting en vrijheid om waarheid te zoeken

Kardinaal Suenens wil me absoluut zien. (Dat wou hij vorig jaar al.) We maken eindelijk een afspraak. Hij zegt dat hij met mij een “brede theologische verkenning” wil ondernemen.

Uitstekende tussenkomst van mgr. Wojtyla (Krakow). Die van mgr. Ancel (hulpbisschop van Lyon) valt die bij: logische eenheid tussen de verplichting de waarheid te zoeken of de verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeit, en de eis van vrijheid.

Ontdek meer: Vurige pleidooien voor en tegen godsdienstvrijheid

21 SEP '65 | Twee strekkingen over atheïsme in evenwicht brengen

Vanmiddag vergadering op het secretariaat voor de niet-gelovigen, onder voorzitterschap van kardinaal König. Volgens mij zijn er twee strekkingen die elkaar dienen te corrigeren of in evenwicht te brengen: 1. Onder invloed van “pastorale” bekommernissen (een woord dat voortdurend terugkeert) en door psychosociale methodieken van empirisch onderzoek, lopen we het risico aan de oppervlakte te blijven, de diepere intellectuele oorzaken [van het atheïsme] te veronachtzamen en de noodzakelijke confrontatie te ontvluchten. – 2. Het beoogde en gepredikte “begrip” voor de atheïsten en hun atheïsme dreigt bij de gelovigen een minderwaardigheidscomplex op te wekken – en het werelds progressisme aan te wakkeren dat alles laat uitdraaien op het kleineren van gelovigen.

25 NOV '64 | Hele katholiciteit is vernederd geworden

De dagen 19-20-21 november zullen voor lange tijd rouwdagen voor de Kerk blijven. Niets helpt noch tegen de verontwaardiging voor wat men een "boevenstreek" moet noemen. Het kwaad is geschied met niet te schatten consequenties. In de Sint-Pieter kon je een kardinaal, een van de meest degelijke leden van het concilie, tranen zien plengen. En ik durf de bedenkingen van sommige waarnemers niet te herhalen. Het kwaad is geschied met onoverzienbare gevolgen.

Zeer doelbewust hebben enkele mannen (een handvol) elk aggiornamento willen kelderen, elke oecumenische kans willen teniet doen, alle bisschoppen van de wereld teruggebracht tot het statuut van knechten, en dit alles werd op drie dagen bewerkstelligd. Zonder hen in alles in te volgen (verre van) heeft de Heilige Vader aan hen voldoende toegegeven om er voor te zorgen dat de bisschoppen nu in een onmogelijke situatie zitten, gedwongen tot onmacht. Verschijnselen van decadentie zullen bespoedigd worden en als reactie komt er misschien anarchistische oppositie. De hele katholiciteit is vernederd geworden. Men moet het drama van binnenuit meegemaakt hebben om de draagwijdte ervan te begrijpen. Laat ons bidden.

Brief aan Pater Bernard de Guibert sj

Ontdek meer: “Zwarte week” van het Concilie